MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

V 7., 8. in 9. razredu osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, ki omogočajo prilagajanje osnovnošolskega programa individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci lahko ob lastni izbiri teh predmetov razvijajo svoja močna področja in sposobnosti. Lahko pa se odločijo za določen izbirni predmet tudi z vidika nadaljnjega izobraževanja.

 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

Glede na izvajanje ločimo enoletne predmete, enoletne predmete, ki so vezani na določen razred, triletne predmete ter triletne predmete, ki so lahko tudi krajši. Enoletne predmete lahko učenec obiskuje le enkrat v celotnem triletju.

 

Kako poteka izbira?

Učenci izberejo 2 uri izbirnih predmetov, ob soglasju staršev pa lahko tudi 3 ure. Tuji jezik (nemščina) je edini predmet, ki se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali so enourni, kar pomeni, da lahko učenec izbere en dvourni predmet, dva enourna predmeta, tri enourne predmete ali en enourni in en dvourni predmet.

 

Učenci bodo izbirne predmete izbrali v šoli preko programa Lo.Polis, starši pa boste nato prejeli v podpis soglasje. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov. Nekateri predmeti, ki so na izbiro, se ne bodo izvajali, zato učenec določi tudi dve rezervni izbiri.  

 

Izbiranje bo potekalo med 19. in 21. aprilom 2023. 

 

Izvajanje pouka in ocenjevanje

Obiskovanje obveznih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo 1 ali 2 uri tedensko, lahko pa tudi strnjeno v enem obdobju – fleksibilni urnik. Običajno se izvajajo 6. in/ali 7. uro.

 

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene se pri vseh predmetih vpišejo v spričevalo.

 

Oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če se učenec odloči za to možnost, starši podajo vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov, v mesecu septembru v naslednjem šolskem letu pa predložijo tudi potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. Učenec se kljub obiskovanju glasbene šole, lahko odloči, da bo vseeno obiskoval tudi izbirne predmete.

 

Sprememba izbirnega predmeta

Zamenjava izbirnega predmeta je možna do 15. septembra v naslednjem šolskem letu, če sprememba ne vpliva na organizacijske pogoje pri izvajanju posameznega izbirnega predmeta.

 

Seznam in opisi obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto:

 

7. razred (šolsko leto 2024/2025)

 

8. razred (šolsko leto 2024/2025)

 

9. razred (šolsko leto 2024/2025)

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka