MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Program EKOŠOLA

 

 

EKO šola kot način življenja je celoten program, ki skozi celo šolsko leto s pomočjo konkretnih projektov uresničuje naslednje cilje:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in solidarnostna pomoč
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (povečana ponudba ekološko pridelane hrane, pitniki, gibanje)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti
 • učenje pomena krožnega gospodarstva
 • učinkovita raba naravnih virov, varčevanje (voda, odpadki, energija)

Sodelovali bomo na sejmih z našimi semeni iz šolskega vrta.

Vsi bomo čim bolj dosledno ločevali odpadke in sodelovali v čiščenju okolice, aktivno sodelovali s Komunalo Brežice. Izpeljali bomo dve zbiralni akciji papirja. Organizirali bomo dan šole brez odpadkov, spodbujali trajnostne načine prihoda v šolo in pitje vode. Ekofrajerji bodo beležili število učencev s svojimi in kupljenimi  flaškami za pitje na dnevih dejavnosti.

Poleg tega bomo ozaveščali ekošolarje in njihove starše, razvijali solidarnost, sočutje in pomoč, organizirali različne dobrodelne zbiralne akcije …

 

Vodja programa: Sonja Volk

 

 

 

Program NEON – Varni brez nasilja

 

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok, mladostnikov in mladostnic pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivi nasilja. Poudarja pomembno podporno vlogo vrstnikov in vrstnic, ki so npr. priče medvrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti medvrstniško nasilje. Tudi v primerih spolnega in drugih oblik nasilja lahko podpora vrstnikov in vrstnic pomembno vpliva na odločitev otroka, mladostnika ali mladostnice z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje medvrstniškega in drugih oblik nasilja. (https://www.programneon.eu/).

 

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali preventivni program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo, ki se osredotoča na preprečevanje problema vrstniškega nasilja z glavnim sporočilom, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medosebnih odnosih.

 

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo izvedbo dveh delavnic v 2., 3. in 5. razredu. Delavnice bodo potekale v mesecu novembru (2. razred), januarju (3. razred) in marcu (5. razred).

 

Izvajalke programa: Monika Kostanjšek, Metka Žabjek in Anja Urek

 

 

 

 

Projekt ZDRAVA ŠOLA

 

Zdrava šola je projekt in je način življenja na naši šoli.

 

Vsem učencem pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za zdravje učencev in vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo, lokalnimi športnimi in kulturnimi društvi.

Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način življenja. Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Skrbimo za gibalno dejavnost učencev in delavcev šole. Na šoli skrbimo za kontinuirano dodatno ponudbo Šolske sheme (ŠSZ). V času tedna mobilnosti bomo učitelji organizirano pešačili z učenci v šolo, nekateri pa bodo v šolo kolesarili. Tekom celega leta bomo stremeli k čim bolj trajnostnemu prihajanju v šolo peš ali s kolesi.

 

V rdečo nit se še naprej prepletajo duševno zdravje, gibanje in prehrana pod sloganom “Mi vsi za lepši (boljši) jutri”.

 

Na šoli bomo usmerili svoje delo v: različne oblike medsebojne pomoči (vrstniška pomoč, učna pomoč, različne oblike dela v razredu,  socialne oblike pomoči, PP ...), medsektorsko sodelovanje (sociala-zdravstvo-šolstvo), pozornost do ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, učno neuspešni), omogočanje priložnosti za razvoj osebnih  potencialov, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje. Skrbeli bomo za urejenost šole in šolske okolice. V projektu nadaljujemo z vsebinami, ki smo jih izvajali v prejšnjih šolskih letih: spodbujanje gibanja (minute za zdravje, dodatne gibalne ure, plakati z vajami, športna spodbuda pred vhodom v šolo ...), vključevanje didaktičnih pristopov v predmete SPH, OPB, gospodinjstvo, aktivni popoldnevi in vikendi za delavce šole, pridelava ekološke zelenjave na šolskem vrtu, aktivnosti za spodbujanje otrok k zadostnemu pitju vode med odmori in po telesni aktivnosti, spodbujanje k ustrezni kulturi prehranjevanja med obroki, sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane, poudarek pozitivnemu samovrednotenju otroka, preventiva pred različnimi vrstami odvisnosti, s poudarkom na skrajševanju časa, preživetega pred zasloni.

 

Vodja projekta: Simona Grubič       

 

 

 

 

Mednarodni projekt EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN

 

Mednarodnemu projektu Evropski šolski športni dan se na OŠ Artiče priključujemo letos. Obeležili ga bomo na Dan slovenskega športa, 22. 9. 2022. Učenci od 6. do 9. razreda se bomo na Malencah pomerili v različnih športih, vsi učenci šole pa se bomo s tekom pridružili Množičnemu teku otrok, ki ga vsako leto promovira AZS.

Vodja projekta: Simona Grubič in Aljaž Leskovar

 

 

 

Mednarodni projekt MOBAK

 

V okviru tega projekta, ki smo se mu pridružili v letu 2021, bomo izmerili gibalno učinkovitost učencev 1. in 2. razreda ter jih primerjali z gibalno učinkovitostjo avstrijskih otrok iste starosti. Model strukture kompetenc določa razmerje med (očitnimi) osnovnimi motoričnimi sposobnostmi (MOBAQ) in (prikritimi) osnovnimi motoričnimi kompetencami (MOBAK).

Meritve bomo izvedli v septembru in oktobru, jih posredovali Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, v začetku leta 2024 pa dobili povratno informacijo o primerjavi. Na podlagi te bomo v prihodnje lahko dali večji poudarek nalogam, v katerih bodo naši merjenci šibkejši.

Vodja projekta: Simona Grubič in Aljaž Leskovar

 

 

 

 

Projekt VESOLJE

 

Projekt izvajajo učenci 8.  razreda.

Cilji:

 • spoznavanje vesolja
 • spoznavanje nebesnih pojavov, teles
 • izdelava izdelka na temo vesolje
 • predstavitev seminarske naloge
 • posredovanje znanja drugim

 

Učenci so na začetku leta dobili nalogo, da si izberejo poljubni naslov na temo vesolje. Nato imajo čas do decembra, da poleg besedilne naloge izdelajo tudi praktični izdelek na to temo. Delo poteka individualno. Učenci imajo možnost konzultacije z učiteljem do zadanega roka. Nato vsi učenci predstavijo svojo nalogo pred razredom.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

 

 

 

 

 

Projekt PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 

Namen projekta je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023.

 

Specifični cilji projekta:

 

 • priprava, preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • priprava predloga načrta uvajanja programa na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo

 

V okviru projekta smo oblikovali celostni program ozaveščanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja na naši šoli in izdelali akcijski načrt v smeri trajnostnega načina delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa. Projekt bomo zaključili v prvi polovici šolskega leta. Do takrat bomo izvedli še nekaj dejavnosti, ki smo jih navedli v akcijskem načrtu.

 

Vodja projekta: Lucija Kevo

 

 

 

 

 

Projekt NOČ BRANJA

 

Projekt bo izveden z učenci 6. razreda, saj opažamo, da v tem obdobju zanimanje za knjigo upada. Učenci bodo preživeli noč v šoli s spalnimi vrečami, knjigami, vrstniki in ob zanimivih aktivnostih.

Cilji projekta so naslednji:

 • poudariti pomen branja za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob branju in po njem,
 • doživeti branje kot dogodek,
 • druženje ob knjigi.

 

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

 

 

 

Projekt PASAVČEK

 

Izvajajo ga učenci 1. razreda od oktobra do aprila. Cilj projekta je skrbeti za varnost v prometu, uporabljati varnostne pasove pri vožnji z avtomobilom in avtobusom, ozavestiti učence in njihove starše o pomenu varnosti na poti v šolo in iz nje. Sodelovali bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in Agencijo za varnost prometa RS.

 

Vodja projekta: Mateja Kvartuh

 

 

 

 

 

Projekt ŽIVIM ZDRAVO

 

Bomo izvajali v tretjem razredu skozi celo šolsko leto. Poudarek bo na izpostavljanju zdravja kot najvišje življenjske vrednote skozi gibanje, Svetovne dneve zdravja, športa, gorništva… prehranjevanja in gradnji dobrih socialnih odnosov. V projekt bomo vključili aktivnosti dni s posebno vsebino in dejavnosti društva Pišemo z roko in e Twinning aktivnosti. Zaključili ga bomo s predstavitvijo izdelkov in dosežkov. Udeležili se bomo dveh sejmov.

 

Vodja projekta: Natalija Vahčič

 

 

 

 

 

Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE

 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol oz. tudi osnovnošolce 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju oz. šoli.

 

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.

 

Vodja projekta na ravni države je mag. Tilka Jamnik.

 

K sodelovanju bomo povabili učence 3. triletja in njihove starše oz. stare starše, ostale starše, učitelje ali zainteresirano javnost iz kraja. Srečali se bomo v zimskih mesecih, in sicer trikrat. Naslove knjig, o katerih se bomo pogovarjali, bomo določili vnaprej. Ker iz fonda zmanjkuje knjig, bomo poskušali medgeneracijsko branje združiti s klasiki slovenske književnosti, ki jih bodo učenci brali za domače branje ali pa iz fonda knjig, ki jih bomo brali v okviru projekta Beridelli.

Srečanja potekajo tako, da se o prebranih knjigah pogovarjamo iz različnih vidikov.

 

Ocenjujem, da so srečanja dobrodošla popestritev šolskega programa in dobra izkušnja za vse sodelujoče, saj se je projekt izvajal že v preteklih treh šolskih letih in so ga udeleženci ocenili zelo pozitivno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihajajočem šolskem letu.

 

Projekt izvajamo že šestič, v preteklem letu je bil sicer načrtovan, vendar pa ga zaradi preveč dela nismo izvedli.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

 

 

 

PROJEKT Tkemo vezi

 

Projekt Tkemo vezi je interni projekt OŠ Artiče, prek katerega želimo z različnimi dejavnostmi stkati vezi med vsemi udeleženci učnega procesa - učitelji, starši in učenci. V okviru projekta načrtujemo 4 dejavnosti, in sicer:

 • ustvarjalno delavnico v oktobru
 • športno srečanje v novembru - testiranje za športno-vzgojni karton
 • medgeneracijsko branje v februarju
 • ponovoletna prireditev v januarju

 

Koordinatorica projekta Mateja Jankovič Čurič v sodelovanju z ostalimi učitelji

 

 

 

 

 

PROJEKT Berideli!

 

Projekt Berideli! poteka v organizaciji založbe Beletrina in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in je namenjen spodbujanju bralne pismenosti mladih.

Letos se prvič izvaja za osnovne šole. Učenci bodo v vsakem razredu brali 1 knjigo, ki bo hkrati tudi za domače branje, in jo aktualizirali v obliki spisa, likovne upodobitve, scenarija, intervjuja, filma, radijske oddaje … Rok za oddajo izdelkov je zadnji dan oktobra.

Na šoli bodo sodelovali učenci od 6. do 9. razreda, in sicer bodo brali:

 

6., 7.  razred: Kekec nad samotnim breznom

 1. in 9. razred: Marry Poppins

 

Učenci si lahko knjigo izposodijo v knjižnici, prejeli pa bodo tudi e-dostop.

 

Projekt je zaenkrat enoletni.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

 

 

 

Projekt VSESLOVENSKO PETJE

 

Gre za projekt, ki povezuje vse generacije, vse družbene sloje, neguje slovensko kulturo in jezik. Krepi nacionalno identiteto in ustvarja boljše vzdušje v družbi.

 • ZAKAJ VSESLOVENSKO?

Namen dogodka je povezati vse generacije od najmlajših do najstarejših, obuditi tradicijo, jo vnesti v naše vsakodnevno življenje.

 • ZAKAJ PETJE?

S petjem bolje dihamo, ustvarimo prostor miru.

Skupno prepevanje prispeva k povečanju energije, nas poveže v eno zvočno celoto.

Petje je  tisto, ki nas že od nekdaj druži, povezuje in ohranja kot narod s svojim jezikom. Bogata zakladnica ljudskega izročila, ki je še vedno živa, nam nalaga, da jo ohranimo.

 • KDAJ?

Pojemo skozi vse šolsko leto, zaključek 23. april 2024, med 10.00 in 12. 00 uro.

 

Vodja projekta: Ela Verstovšek Tanšek

 

 

 

 

Projekt POMAHAJMO V SVET

 

Projekt se bo izvajal z učenci petega razreda med poukom angleščine, gre za mednarodni projekt preko katerega se bodo učenci povezovali z drugo šolo izven Slovenije. Projekt ponuja možnost spoznavanja in povezovanja z drugimi kulturami, uporabe digitalnih kompetenc in vključevanje pridobljenih znanj v praktične primere.

 

Vodja: Tjaša Verstovšek

 

 

 

 

Projekt EVROPSKI DAN JEZIKOV

 

Evropski dan jezikov praznujemo 26. septembra. Spodbuja večjezičnost in medkulturno razumevanje. Cilj je spoznati raznolikost jezikov in poudariti pomembnost učenja jezikov za medsebojno komunikacijo in sodelovanje.

 

Vodji: anglistki

 

 

 

 

Projekt DIGITRAJNI UČITELJ

 

Gre za inovativen projekt, katerega namen je izboljšati znanje in spretnosti v izobraževanju. Osredotoča se na tri ključna področja: digitalno pismenost, trajnostni razvoj in finančno pismenost. Izobraževanja bodo potekala v dveh pristopih.

Pristop 1 bo vključeval zunanje izvajalce, ki bodo prilagajali izobraževanja glede na potrebe udeležencev. Prijave bodo možne preko sistema KATIS, nekatera izobraževanja pa bodo potekala tudi na daljavo.

Pristop 2 je notranji, z osredotočenostjo na digitalne kompetence strokovnih delavcev v VIZ. Zaposleni bodo v tem pristopu delili znanje med seboj, pri čemer bodo prenašalci znanja prejeli usposabljanje s strani multiplikatorjev iz pristopa 1.

Projekt zahteva vzpostavitev šolskega tima, ki zajema vodstvo šole, koordinatorja projekta in prenašalce znanja na ravni VIZ. Prenašalci znanja lahko sodelujejo tudi z drugimi zavodi v regiji preko posebnih pogodb z založbo Rokus Klett. Za prenos znanja znotraj zavoda ni dodatnega plačila. V okviru pristopa 1 bodo razpisana delovna mesta za sodelavce projekta, ki bodo sodelovali pri izvedbi na nacionalni ravni. Razpis bo na voljo na spletni strani https://digitrajni.si/.

 

Vodja: Sabina Košir

 

 

 

 

DIGITALNA STRATEGIJA ŠOLE

 

Ob zaključku projekta Dvig digitalne kompetentnosti, v katerem smo sodelovali pretekli dve šolski leti smo sklenili, da bomo naše pridobljeno znanje uporabili za nadaljnjo krepitev digitalnih kompetenc tako učečih kot strokovnih delavcev šole. V prihajajočem šolskem letu bomo temeljili na ciljih, ki smo si jih zastavili v digitalni strategiji šole. Poudarek bo predvsem na osnovni digitalni pismenosti, ki se izvaja po celotni vertikali.

Digitalno strategijo šole bomo vsako leto nadgrajevali glede na prioritete in potrebe po uporabi digitalnih kompetenc tako pri pouku, kot v vsakdanjem življenju. Razvoj kompetenc učečih bodo izvajali učitelji pri svojih predmetih, glede na predznanje učencev. Pri tem bodo uporabljali najrazličnejče aplikacije in programe, ki se povezujejo z naravo poučevanega predmeta.

Za lažjo organizacijo dela bomo tudi v prihodnje uporabljali mesečni koledar zasedenosti računalniške učilnice. V koledar bodo učitelji na kratko zapisali obravnavano tematiko in uporabljen program oz. aplikacijo.

 

Vodja: Sabina Košir

Projekta IR optika 2 in Posodobitev omrežij LAN na VIZ

PREBERITE VEČ

 


 

Projekt - Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

PREBERITE VEČ

 


 

 

 

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE VEČ

 

Projekti OŠ Artiče

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

  


 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka