MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Projekt DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI                                                   

Dvoletni projekt je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev, ki bomo tekom različnih strokovnih izobraževanj in delavnic pridobili specifične digitalne kompetence s pomočjo katerih bomo lažje obvladovali in koristili potencial digitalnih tehnologij v izobraževanju. Skozi poučevanje in uporabo pridobljenih kompetenc se bo znanje prenašalo na učence, ki bodo na ta način prav tako izboljšali lastne digitalne kompetence. Pri projektu bomo ob pomoči orodja SELFIE najprej analizirali začetno stanje vezano na praktično uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje. Sledilo bo načrtovanje lastne digitalne strategije in preverjanje napredka, ki ga bomo redno spremljali in nadgrajevali.

 

Cilji:

 • izvedena usposabljanja, izobraževanja in refleksije vezane na projekt
 • seznanitev z orodjem SELFIE za samoevalvacijo znanja vodstva, strokovnih delavcev in učencev
 • učinkovita raba digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu
 • identifikacija prioritet in načrtovanje lastne digitalne strategije

Vodja projekta: Sabina Košir

 

 

 

Projekt: Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Gre za portal z delovnim imenom »Franček«. Namen portala bo še dodatno približati slovarje slovenskega jezika učencem in dijakom in jim ponuditi informacije, ki jih potrebujejo za uspešno tvorjenje besedil: od pravopisnih, pravorečnih in drugih normativnih napotkov do stilističnih usmeritev, sklanjatev in spregatev ter podatkov o sopomenkah, nadpomenkah, podpomenkah itd.

Poleg tega bo portal ponujal tudi jezikovno svetovalnico za učitelje, kjer bodo strokovnjaki odgovarjali na različna jezikovna in stilistična vprašanja, ki se porajajo učiteljem pri pouku slovenskega jezika in književnosti.

Portal bo zelo preprost za uporabo in bo primeren že za učence od prvih razredov osnovne šole dalje. Prav zanje bomo pripravili tudi poseben Šolski slovar slovenščine.

Osnovni cilj je, da bi učencem in dijakom dovolj zgodaj približali slovarske, normativne in slovnične priročnike. Če bo njihova raba lahko nekaj samoumevnega že v času šolanja, potem jih bodo uporabljali tudi kot odrasli.

 

Projekt bo trajal 4 leta in prehaja v sklepno fazo, zadnje leto, ko se bo začela uporaba nastalega materiala. Avtor in snovalec projekta je Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, partner v projektu pa je tudi naša šola.

 

STRATEŠKI DOKUMENT NA PODROČJU PROŽNIH OBLIK UČENJA

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

 

Projekt EKO šola kot način življenja

EKO šola kot način življenja je celoten program, ki skozi celo šolsko leto s pomočjo konkretnih projektov uresničuje naslednje cilje:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (povečana ponudba ekološko pridelane hrane, pitniki, gibanje)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

Primarni cilj bo izvesti 7 korakov za pridobitev ekozastave.

Sodelovali bomo na sejmih z našimi semeni iz šolskega vrta.

Vsi bomo čim bolj dosledno ločevali odpadke in sodelovali v čiščenju okolice, aktivno sodelovali s Komunalo Brežice. Za Biteo bomo zbirali kartuše in tonerje. Izpeljali bomo dve zbiralni akciji papirja.

Poleg tega bomo ozaveščali ekošolarje in njihove starše, razvijali solidarnost, sočutje in pomoč, organizirali različne dobrodelne zbiralne akcije …

 

Vodja projekta: Sonja Volk

 

 

 

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola je projekt in je način življenja na naši šoli.

 

Vsem učencem pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za njihovo zdravje in za zdravje vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo.

 

Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način življenja. Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Skrbimo za gibalno dejavnost učencev in delavcev šole. Na šoli skrbimo za kontinuirano dodatno ponudbo Šolske sheme razdeljevanja sadja in zelenjave (ŠSZ). 

 

V letošnjem letu se v rdečo nit pod sloganom Mi vsi za lepši (boljši) jutri še naprej prepletajo duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Posebno pozornost namenjamo vsakodnevni skrbi za zdravje, tudi z namenom preprečevanja širjenja okužb na šoli in širše.

 

Na šoli bomo usmerili svoje delo v:

 • različne oblike medsebojne pomoči (vrstniška pomoč, učna pomoč, različne oblike dela v razredu,  socialne oblike pomoči, PP ...),
 • medsektorsko sodelovanje (sociala-zdravstvo-šolstvo),
 • pozornost do ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, učno neuspešni), 
 • omogočanje priložnosti za razvoj osebnih  potencialov,
 • prostovoljstvo,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • spodbujanje gibanja in zdravega prehranjevanja,
 • urejenost šole in šolske okolice.

 

V projektu nadaljujemo z vsebinami, ki smo jih izvajali v prejšnjem šolskem letu:

 • spodbujanje gibanja (minute za zdravje, dodatne gibalne ure, plakati z vajami, športna spodbuda pred vhodom v šolo ...),
 • vključevanje didaktičnih pristopov v predmete SPH, PB, gospodinjstvo s pomočjo didaktičnih iger in didaktičnih kart,
 • aktivni popoldnevi in vikendi za delavce šole,
 • pridelava ekološke zelenjave na šolskem vrtu,
 • aktivnosti za spodbujanje otrok k zadostnemu pitju vode med odmori in po telesni aktivnosti,
 • spodbujanje k ustrezni kulturi prehranjevanja med obroki,
 • sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane,
 • sodelovanje z lokalnimi ponudniki športne vadbe,
 • poudarek pozitivnemu samovrednotenju otroka. 

Vodja projekta: Simona Grubič                                                 

 

 

 

Projekt VESOLJE

Projekt izvajajo učenci 8.  razreda.

Cilji:

 • spoznavanje vesolja
 • spoznavanje nebesnih pojavov, teles
 • izdelava izdelka na temo vesolje
 • predstavitev seminarske naloge
 • posredovanje znanja drugim

Učenci so na začetku leta dobili nalogo, da si izberejo poljubni naslov na temo vesolje. Nato imajo čas do decembra, da poleg besedilne naloge izdelajo tudi praktični izdelek na to temo. Delo poteka individualno. Učenci imajo možnost konzultacije z učiteljem do zadanega roka. Nato vsi učenci predstavijo svojo nalogo pred razredom in dobijo iz tega ustno oceno.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

 

 

 

Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA

V mednarodni projekt Naša mala knjižnica se bodo vključili učenci 4. razreda. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

V okviru projekta bodo branje in ustvarjalnost otrok spodbujale zanimive aktivnosti:

 • izdelava lutke - literarnega knjižnega junaka,
 • pismo presenečenja, ki ga napiše eden izmed pisateljev,
 • knjižne nagrade,
 • obisk presenečenja,
 • knjižne razglednice,
 • bralni vlakec,
 • likovno-literarni natečaj,
 • kviz NMK,
 • virtualni obiski avtorjev in ilustratorjev.

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

 

Projekt NOČ BRANJA

Projekt je namenjen učencem 6. razreda, saj opažamo, da v tem obdobju zanimanje za knjigo upada. Učenci bodo preživeli noč v šoli s spalnimi vrečami, knjigami, vrstniki in ob zanimivih aktivnostih.

Cilji projekta so naslednji:

 • poudariti pomen branja za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob branju in po njem,
 • doživeti branje kot dogodek,
 • druženje ob knjigi.

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

 

Projekt PASAVČEK

Izvajajo ga učenci 1. razreda od oktobra do aprila. Cilj projekta je skrbeti za varnost v prometu, uporabljati varnostne pasove pri vožnji z avtomobilom in avtobusom, ozavestiti učence in njihove starše o pomenu varnosti na poti v šolo in iz nje. Sodelovali bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in Agencijo za varnost prometa RS.

 

Vodja projekta: Mateja Kvartuh

 

 

 

Projekt ŽIVIM ZDRAVO

Bomo izvajali v tretjem razredu skozi celo šolsko leto. Poudarek bo na izpostavljanju zdravja kot najvišje življenjske vrednote skozi gibanje, Svetovne dneve zdravja, športa, gorništva… prehranjevanja in gradnji dobrih socialnih odnosov. V projekt bomo vključili aktivnosti dni s posebno vsebino in dejavnosti društva Pišemo z roko. Zaključili ga bomo s predstavitvijo izdelkov in dosežkov. Znotraj tega bomo sodelovali tudi v projektu Digi voda, ki poudarja skrbno rabo pitne vode in ozavešča mlade o pomenu pitne vode.

 

Vodja projekta: Natalija Vahčič

 

 

 

Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE

V primeru zaostritve ukrepov v zvezi s širjenjem COVID 19 virusa projekt odpade ali pa se bo v okrnjeni obliki izvajal na daljavo prek videokonferenčnega sistema.

 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol oz. tudi osnovnošolce 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju oz. šoli.

 

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.

 

Vodja projekta na ravni države je mag. Tilka Jamnik.

 

K sodelovanju bomo povabili učence 3. triletja in njihove starše oz. stare starše, ostale starše, učitelje ali zainteresirano javnost iz kraja. Srečali se bomo v zimskih mesecih, in sicer trikrat. Naslove knjig, o katerih se bomo pogovarjali, bomo določili vnaprej. Ker iz fonda zmanjkuje knjig, bomo poskušali medgeneracijsko branje združiti s klasiki slovenske književnosti, ki jih bodo učenci brali za domače branje ali pa iz fonda knjig, ki jih bomo brali v okviru projekta Beridelli.

Srečanja potekajo tako, da se o prebranih knjigah pogovarjamo iz različnih vidikov.

 

Ocenjujem, da so srečanja dobrodošla popestritev šolskega programa in dobra izkušnja za vse sodelujoče, saj se je projekt izvajal že v preteklih treh šolskih letih in so ga udeleženci ocenili zelo pozitivno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihajajočem šolskem letu.

 

Projekt izvajamo že šestič.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

 

 

PROJEKT Berideli!

 

Projekt Berideli! poteka v organizaciji založbe Beletrina in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in je namenjen spodbujanju bralne pismenosti mladih.

Letos se prvič izvaja za osnovne šole. Učenci bodo v vsakem razredu brali 1 knjigo, ki bo hkrati tudi za domače branje, in jo aktualizirali v obliki spisa, likovne upodobitve, scenarija, intervjuja, filma, radijske oddaje … Rok za oddajo izdelkov je zadnji dan oktobra.

Na šoli bodo sodelovali učenci od 6. do 9. razreda, in sicer bodo brali:

 1. razred: Ostržek
 2. razred: Alica v čudežni deželi
 3. razred: Butalci
 4. a: Mali princ
 5. b: Pridi, mili moj Ariel

 

Učenci si lahko knjigo izposodijo v knjižnici, prejeli pa bodo tudi e-dostop.

 

Projekt je zaenkrat enoletni.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

 

 

Projekt VSESLOVENSKO PETJE

 

Gre za projekt, ki povezuje vse generacije, vse družbene sloje, neguje slovensko kulturo in jezik. Krepi nacionalno identiteto in ustvarja boljše vzdušje v družbi.

 • ZAKAJ VSESLOVENSKO?

Namen dogodka je povezati vse generacije od najmlajših do najstarejših, obuditi tradicijo, jo vnesti v naše vsakodnevno življenje.

 • ZAKAJ PETJE?

S petjem bolje dihamo, ustvarimo prostor miru.

Skupno prepevanje prispeva k povečanju energije, nas poveže v eno zvočno celoto.

Petje je  tisto, ki nas že od nekdaj druži, povezuje in ohranja kot narod s svojim jezikom. Bogata zakladnica ljudskega izročila, ki je še vedno živa, nam nalaga, da jo ohranimo.

 • KDAJ?

Pojemo skozi vse šolsko leto, zaključek 23. april 2022, med 10.00 in 12. 00 uro.

 

Vodja projekta: Ela Verstovšek Tanšek

 

 

 

 

Projekt EVROPSKI DAN JEZIKOV, 26. 9. 2022

 

Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih govorijo državljani, katerih družine izhajajo iz drugih celin. Jezikovno znanje je nujno potrebno in pravica VSAKOGAR – to je eno izmed glavnih sporočil evropskega dneva jezikov. Glavni cilji so spodbujanje zavesti o:

 • bogati jezikovni raznolikosti Evrope, ki jo je potrebno ohranjati in spodbujati;
 • potrebi po razširitvi nabora jezikov, ki se jih ljudje učijo (ki naj vključuje tudi manj pogoste jezike), kar bo vodilo k večjezičnosti;
 • potrebi, da ljudje razvijejo določeno znanje dveh ali več jezikov, da bi lahko polno odigrali svojo vlogo demokratičnih državljanov v Evropi.

Učenci bodo sodelovali v zabavnih dejavnostih na spletu in preizkušali jezikovno raznolikost. Skozi igre in kvize bodo komunicirali v različnih evropskih jezikih. Kak posebno dober lasten dogodek (šalo, pesem, rimo, video, …) pa bodo celo delili z drugimi s pomočjo spletne strani.

 

Vodja projekta: team anglistk

 

 

 

 

Projekt PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 

Namen projekta je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023.

 

Specifični cilji projekta:

 

 • priprava, preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • priprava predloga načrta uvajanja programa na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo

 

V okviru projekta bomo oblikovali celostni program ozaveščanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja na naši šoli in izdelati akcijski načrt v smeri trajnostnega načina delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa.

 

Vodja projekta: Lucija Kevo

 

 

 

 

Mednarodni projekt EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN

 

Mednarodnemu projektu Evropski šolski športni dan se na OŠ Artiče priključujemo letos. Obeležili ga bomo na Dan slovenskega športa, 23. 9. 2022. Učenci od 6. do 9. razreda se bomo na Malencah pomerili v različnih športih, vsi učenci šole pa se bomo s tekom pridružili Množičnemu teku otrok, ki ga vsako leto promovira AZS.

 

Vodja projekta: Simona Grubič in Aljaž Leskovar

 

 

 

 

Mednarodni projekt MOBAK

 

V okviru tega projekta, ki smo se mu pridružili v letu 2021, bomo izmerili gibalno učinkovitost učencev 1. in 2. razreda ter jih primerjali z gibalno učinkovitostjo avstrijskih otrok iste starosti. Model strukture kompetenc določa razmerje med (očitnimi) osnovnimi motoričnimi sposobnostmi (MOBAQ) in (prikritimi) osnovnimi motoričnimi kompetencami (MOBAK).

Meritve bomo izvedli v septembru in oktobru, jih posredovali Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, v začetku leta 2022 pa dobili povratno informacijo o primerjavi. Na podlagi te bomo v prihodnje lahko dali večji poudarek nalogam, v katerih bodo naši merjenci šibkejši.

 

Vodja projekta: Simona Grubič in Aljaž Leskovar

Projekta IR optika 2 in Posodobitev omrežij LAN na VIZ

PREBERITE VEČ

 


 

Projekt - Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

PREBERITE VEČ

 


 

 

 

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE VEČ

 

Projekti OŠ Artiče

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

  


 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka