MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE ARTIČE
(v nadaljevanju: zavod)


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v zavodu.

2. člen

Poslovnik sveta staršev (v nadaljevanju: poslovnik) ureja konstituiranje, delovanje ter delovno področje sveta staršev Osnovne šole Artiče (v nadaljevanju: svet) ter pravice in dolžnosti njegovih članov.

3. člen

Svet predstavlja predsednik sveta (v nadaljevanju: predsednik).

4. člen

Svet uporablja pri svojem poslovanju pečat zavoda.


II. KONSTITUIRANJE IN PRVA SEJA SVETA

1. Konstituiranje sveta

5. člen

Svet je sestavljen iz po enega predstavnika iz vsakega oddelka zavoda to je šole in vrtca. Predstavnika vsakega oddelka v svet izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu. Razrednik oddelka oziroma vzgojiteljica obvesti ravnatelja o izvolitvi predstavnika oddelka najkasneje dva dni po izvolitvi.
Predstavnik oddelka lahko izmed staršev otrok oddelka imenuje svojega namestnika, ki ga nadomešča na sejah sveta, kadar se jih sam ne more udeležiti.

6. člen

Kandidate za predstavnika oddelka predlagajo starši na roditeljskem sestanku.
Za volitve predstavnika oddelka se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o izvolitvi predsednika sveta, razen določb o odločujočem glasu.
Če prejmeta kandidata za predstavnika oddelka tudi v drugem krogu volitev enako število glasov, odloči o predstavniku razrednik oddelka.

7. člen

Svet se konstituira na prvi seji.


2. Prva seja sveta

8. člen

Prvi sklic sveta opravi ravnatelj, ko so izvoljeni predstavniki vseh oddelkov, vendar najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta, po pravilih tega poslovnika.

Ravnatelj o sklicu sveta obvesti predstavnike vseh oddelkov najmanj pet dni pred dnevom prve seje sveta staršev.

9. člen

Prvo sejo sveta do izvolitve predsednika vodi ravnatelj.

10. člen

O potrditvi mandatov odloča svet na predlog ravnatelja.
O potrditvi mandatov odloča svet na podlagi potrdila o izvolitvi predstavnikov posameznih oddelkov in na podlagi morebitnih pripomb glede volilnega postopka, ki jih starši otrok oddelkov podajo pisno pri ravnatelju najkasneje do začetka prve seje sveta.

3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

11. člen

Po potrditvi mandatov svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta z javnim glasovanjem. Kandidate za predsednika predlagajo člani, prisotni na seji. Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme največje število glasov članov sveta.
Če prejmeta dva kandidata enako, najvišje število glasov, se glasovanje ponovi v drugem krogu, v katerem se glasuje samo o teh dveh kandidatih. Če prejmeta kandidata za predsednika tudi v tem krogu enako število glasov, o predsedniku odloči
ravnatelj.  

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka