Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Projekt DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI                                                       

Dvoletni projekt je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev, ki bomo tekom različnih strokovnih izobraževanj in delavnic pridobili specifične digitalne kompetence s pomočjo katerih bomo lažje obvladovali in koristili potencial digitalnih tehnologij v izobraževanju. Skozi poučevanje in uporabo pridobljenih kompetenc se bo znanje prenašalo na učence, ki bodo na ta način prav tako izboljšali lastne digitalne kompetence. Pri projektu bomo ob pomoči orodja SELFIE najprej analizirali začetno stanje vezano na praktično uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje. Sledilo bo načrtovanje lastne digitalne strategije in preverjanje napredka, ki ga bomo redno spremljali in nadgrajevali.

 

Cilji:

 • izvedena usposabljanja, izobraževanja in refleksije vezane na projekt
 • seznanitev z orodjem SELFIE za samoevalvacijo znanja vodstva, strokovnih delavcev in učencev
 • učinkovita raba digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu
 • identifikacija prioritet in načrtovanje lastne digitalne strategije

Vodja projekta: Sabina Košir

 

 

Projekt: Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Gre za portal z delovnim imenom »Franček«. Namen portala bo še dodatno približati slovarje slovenskega jezika učencem in dijakom in jim ponuditi informacije, ki jih potrebujejo za uspešno tvorjenje besedil: od pravopisnih, pravorečnih in drugih normativnih napotkov do stilističnih usmeritev, sklanjatev in spregatev ter podatkov o sopomenkah, nadpomenkah, podpomenkah itd.

Poleg tega bo portal ponujal tudi jezikovno svetovalnico za učitelje, kjer bodo strokovnjaki odgovarjali na različna jezikovna in stilistična vprašanja, ki se porajajo učiteljem pri pouku slovenskega jezika in književnosti.

Portal bo zelo preprost za uporabo in bo primeren že za učence od prvih razredov osnovne šole dalje. Prav zanje bomo pripravili tudi poseben Šolski slovar slovenščine.

Osnovni cilj je, da bi učencem in dijakom dovolj zgodaj približali slovarske, normativne in slovnične priročnike. Če bo njihova raba lahko nekaj samoumevnega že v času šolanja, potem jih bodo uporabljali tudi kot odrasli.

 

Projekt bo trajal 4 leta in prehaja v sklepno fazo, zadnje leto, ko se bo začela uporaba nastalega materiala. Avtor in snovalec projekta je Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, partner v projektu pa je tudi naša šola.

 

STRATEŠKI DOKUMENT NA PODROČJU PROŽNIH OBLIK UČENJA

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

Projekt EKO šola kot način življenja

EKO šola kot način življenja je celoten program, ki skozi celo šolsko leto s pomočjo konkretnih projektov uresničuje naslednje cilje:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (povečana ponudba ekološko pridelane hrane, pitniki, gibanje)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

Primarni cilj bo izvesti 7 korakov za pridobitev ekozastave.

Sodelovali bomo na sejmih z našimi semeni iz šolskega vrta.

Vsi bomo čim bolj dosledno ločevali odpadke in sodelovali v čiščenju okolice, aktivno sodelovali s Komunalo Brežice. Za Biteo bomo zbirali kartuše in tonerje. Izpeljali bomo dve zbiralni akciji papirja.

Poleg tega bomo ozaveščali ekošolarje in njihove starše, razvijali solidarnost, sočutje in pomoč, organizirali različne dobrodelne zbiralne akcije …

 

Vodja projekta: Sonja Volk

 

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola je projekt in je način življenja na naši šoli.

 

Vsem učencem pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za njihovo zdravje in za zdravje vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo.

 

Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način življenja. Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Skrbimo za gibalno dejavnost učencev in delavcev šole. Na šoli skrbimo za kontinuirano dodatno ponudbo Šolske sheme razdeljevanja sadja in zelenjave (ŠSZ). 

 

V letošnjem letu se v rdečo nit pod sloganom Mi vsi za lepši (boljši) jutri še naprej prepletajo duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Posebno pozornost namenjamo vsakodnevni skrbi za zdravje, tudi z namenom preprečevanja širjenja okužb na šoli in širše.

 

Na šoli bomo usmerili svoje delo v:

 • različne oblike medsebojne pomoči (vrstniška pomoč, učna pomoč, različne oblike dela v razredu,  socialne oblike pomoči, PP ...),
 • medsektorsko sodelovanje (sociala-zdravstvo-šolstvo),
 • pozornost do ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, učno neuspešni), 
 • omogočanje priložnosti za razvoj osebnih  potencialov,
 • prostovoljstvo,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • spodbujanje gibanja in zdravega prehranjevanja,
 • urejenost šole in šolske okolice.

 

V projektu nadaljujemo z vsebinami, ki smo jih izvajali v prejšnjem šolskem letu:

 • spodbujanje gibanja (minute za zdravje, dodatne gibalne ure, plakati z vajami, športna spodbuda pred vhodom v šolo ...),
 • vključevanje didaktičnih pristopov v predmete SPH, PB, gospodinjstvo s pomočjo didaktičnih iger in didaktičnih kart,
 • aktivni popoldnevi in vikendi za delavce šole,
 • pridelava ekološke zelenjave na šolskem vrtu,
 • aktivnosti za spodbujanje otrok k zadostnemu pitju vode med odmori in po telesni aktivnosti,
 • spodbujanje k ustrezni kulturi prehranjevanja med obroki,
 • sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane,
 • sodelovanje z lokalnimi ponudniki športne vadbe,
 • poudarek pozitivnemu samovrednotenju otroka. 

Vodja projekta: Simona Grubič                                                 

 

 

Projekt VESOLJE

Projekt izvajajo učenci 8.  razreda.

Cilji:

 • spoznavanje vesolja
 • spoznavanje nebesnih pojavov, teles
 • izdelava izdelka na temo vesolje
 • predstavitev seminarske naloge
 • posredovanje znanja drugim

Učenci so na začetku leta dobili nalogo, da si izberejo poljubni naslov na temo vesolje. Nato imajo čas do decembra, da poleg besedilne naloge izdelajo tudi praktični izdelek na to temo. Delo poteka individualno. Učenci imajo možnost konzultacije z učiteljem do zadanega roka. Nato vsi učenci predstavijo svojo nalogo pred razredom in dobijo iz tega ustno oceno.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

 

 

Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA

V mednarodni projekt Naša mala knjižnica se bodo vključili učenci 4. razreda. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

V okviru projekta bodo branje in ustvarjalnost otrok spodbujale zanimive aktivnosti:

 • izdelava lutke - literarnega knjižnega junaka,
 • pismo presenečenja, ki ga napiše eden izmed pisateljev,
 • knjižne nagrade,
 • obisk presenečenja,
 • knjižne razglednice,
 • bralni vlakec,
 • likovno-literarni natečaj,
 • kviz NMK,
 • virtualni obiski avtorjev in ilustratorjev.

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Projekt NOČ BRANJA

Projekt je namenjen učencem 6. razreda, saj opažamo, da v tem obdobju zanimanje za knjigo upada. Učenci bodo preživeli noč v šoli s spalnimi vrečami, knjigami, vrstniki in ob zanimivih aktivnostih.

Cilji projekta so naslednji:

 • poudariti pomen branja za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob branju in po njem,
 • doživeti branje kot dogodek,
 • druženje ob knjigi.

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Projekt RAZGIBAJMO MOŽGANE

Projekt izvajajo učenci 2. razreda skozi celo šolsko leto. Cilj projekta je spoznati, se uči pravilno izvajati in uporabljati vaje iz sistemov Brain gym, Gradniki gibanja in Bal- A-Vis-X.

Z njimi povečujemo učinkovitost učenja (koordinacija, koncentracija, izboljševanje šibkih področij, spomin, motivacija, socializacija), razvijamo različne spretnosti (branje, pisanje, govor, računanje, groba in fina motorika) in zmanjšujemo stres. Redno učenje bomo dopolnjevali z različnimi tehnikami razvijanja lateralnega mišljenja (po De Bonu).

 

Vodja projekta: Mojca Cerjak Ivanšek

 

 

Projekt PASAVČEK

Izvajajo ga učenci 1. razreda od oktobra do aprila. Cilj projekta je skrbeti za varnost v prometu, uporabljati varnostne pasove pri vožnji z avtomobilom in avtobusom, ozavestiti učence in njihove starše o pomenu varnosti na poti v šolo in iz nje. Sodelovali bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in Agencijo za varnost prometa RS.

 

Vodja projekta: Iva Hrastovšek

 

 

 

Projekt SCRAPBOOK

Izvajajo ga učenci 4. razreda. Cilj je, da zavestno spremljajo in beležijo zanimive dogodke skozi šolsko leto. Izdelajo knjigo vtisov.

 

Vodji projekta:  Sonja Volk

 

 

Projekt ŽIVIM ZDRAVO

Bomo izvajali v tretjem razredu skozi celo šolsko leto. Poudarek bo na izpostavljanju zdravja kot najvišje življenjske vrednote skozi gibanje, Svetovne dneve zdravja, športa, gorništva… prehranjevanje in gradnji dobrih socialnih odnosov. V projekt bomo vključili aktivnosti dni s posebno vsebino in dejavnosti društva Pišemo z roko. Zaključili ga bomo s predstavitvijo izdelkov in dosežkov.

 

Vodja projekta: Natalija Vahčič

 

 

Projekt NEON– preventivni program proti nasilju

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega nasilja.

Program se bo izvajal v 1., 3.in 6. razredu.

 

Vodji projekta: Metka Žabjek in Tjaša Šlibar

 

 

Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE

V primeru zaostritve ukrepov v zvezi s širjenjem COVID 19 virusa projekt odpade.

 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol oz. tudi osnovnošolce 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju oz. šoli.

 

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.

 

Vodja projekta na ravni države je mag. Tilka Jamnik.

 

K sodelovanju bomo povabili učence 3. triletja in njihove starše oz. stare starše, ostale starše, učitelje ali zainteresirano javnost iz kraja. Srečali se bomo v zimskih mesecih, in sicer trikrat. Naslove knjig, o katerih se bomo pogovarjali, bomo določili vnaprej, knjige pa udeleženci projekta prejmejo v dar. Ker je od lani ostala neprebrana oz. neanalizirana Planet, ki ne raste, jo prestavljamo v to leto. Prav tako že iz fonda zmanjkuje knjig, zato bomo poskušali medgeneracijsko branje združiti s klasiki slovenske književnosti, ki jih bodo učenci brali za domače branje.

Srečanja potekajo tako, da se o prebranih knjigah pogovarjamo iz različnih vidikov.

 

Ocenjujem, da so srečanja dobrodošla popestritev šolskega programa in dobra izkušnja za vse sodelujoče, saj se je projekt izvajal že v preteklih treh šolskih letih in so ga udeleženci ocenili zelo pozitivno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihajajočem šolskem letu.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

Projekt: TKEMO VEZI

V primeru zaostritve ukrepov v zvezi s širjenjem COVID 19 virusa projekt odpade.

 

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Tkemo vezi, v katerem želimo nadgraditi sodelovanje med šolo in starši. V ta namen ponujamo 3 različne dejavnosti, ki so se v preteklem šolskem letu izkazale za dobre, in sicer na mesečnih srečanjih od oktobra do decembra, kasneje pa je zaradi obilice drugih dejavnosti in drugih prioritet organizacija nesmiselna, saj ni dovolj prijavljenih. Dejavnosti bodo zelo različne: likovna delavnica oktobra, športne igre novembra, kino v šoli decembra s prilagojenim programom za mlajše in starejše učence ter njihove starše in morda sklepna prireditev januarja, v kolikor bodo dopuščale razmere. Slednja ugotovitev velja tudi za vse prej napisane dejavnosti. V kolikor priporočila NIJZ ne bodo dovoljevala tovrstnih druženj, projekta ne bomo izvajali. Sodelovanje je prostovoljno in tudi odvisno od lastnega interesa. Izkazan interes za posamezne dejavnosti bomo preverjali na prvih roditeljskih sestankih, potem pa za posamezne dejavnosti glede datuma obveščali le tiste, ki so se na posamezno delavnico prijavili oz. zanjo izkazali interes.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

 

 

Projekt: TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, TVU pa je tudi član mednarodnega gibanja festivalov učenja. V Tedne vseživljenjskega učenja so lahko vključeni dogodki, ki bodo v ta namen pripravljeni v obdobju med 4. 9. in 9. 10. 2020, lahko tudi na daljavo. Ti naj bi bili čim bolj raznoliki ter za vse obiskovalce brezplačni, ključno vodilo pa je, da so kakovostni, imajo izobraževalni naboj in nagovarjajo vse starostne skupine. S sodelovanjem v projektu se opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Navedeni dogodki, vezani na sporočilo ali vsebino teme/akcije, pa je mogoče organizirati v celotnem obdobju TVU.

V projekt so povabljeni vsi, ki cenijo stik vrednote učenja in medgeneracijskega sodelovanja.

 

Vodja projekta: Marija Pavlovič

 

 

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Projekti OŠ Artiče

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

  


 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka